Top definition
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ที่มีระดับความผูกพันทางใจ และทางอารมณ์ ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก หรือแฟน

และเป็นความสัมพันธ์ที่มักจะเกิดในขณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่กำลังมีแฟน หรือคนรัก
รูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่ากิ๊กนั้นอาจจะมีเรื่องเซ็กในความสัมพันธ์หรือไม่มีก็ได้
มีแฟนแล้วเหรอ. ไม่เป็นไรมาเป็นกิ๊กกับพี่ก็ได้
by Underthetree July 15, 2015
Get the mug
Get a กิ๊ก mug for your mom Rihanna.
2
เป็นได้มากกว่าเพื่อน (แต่ไม่ใช่แฟน)
ฮั่นแน่! แอบมีกิ๊ก ระวังแฟนจับได้นะ
Get the mug
Get a กิ๊ก mug for your guy Günter.