Top definition
mahal gusto ko habang nilalabasan ako eh iGILING mo ang balakang mo. wew
by kantutero September 09, 2003
Get the mug
Get a giling mug for your Uncle Paul.
buy the domain for your recipe site