Hi my name is rutvik, I like you
Girl: Fuck you i don't like you you are way tooo ugly
Get the mug
Get a rutvik mug for your friend Julia.