Top definition
Når man er så sliten at man blir nødt til å være trassig og slå inn et lett gir for å komme seg i mål
Jeg blir heltdt til å maure opp her!
via giphy
by hofr August 08, 2016
Get the mug
Get a Maure mug for your Facebook friend Vivek.