Top definition
Når man er så sliten at man blir nødt til å være trassig og slå inn et lett gir for å komme seg i mål
Jeg blir heltdt til å maure opp her!
via giphy
by hofr August 07, 2016
Get the mug
Get a Maure mug for your brother Vivek.
Jun 16 Word of the Day
Abbreviation for “Dude Arguing Online”.

Plural: “DAOs”

Coined by Twitter user @karakittel.
Would the internet exist without DAOs? Sadly, I don’t think so.
via giphy
by monkeylabor June 13, 2021
Get the mug
Get a DAO mug for your coworker Nathalie.