Top definition
Dutch slang for €100. Or simply 100, as a number.
Aaii hoe veel kostte die patta's? Barkie-half (= €150)

of

Die man is niet helemaal barkie (hij is niet helemaal goed bij z'n hoofd)
by GeenPseudonym October 09, 2013
Get the mug
Get a Barkie mug for your boyfriend Manafort.