Top definition
The Norwegian Bad-Ass. Loves wrestling and b-movies. And probably small boys.
22:57:11 <Nabbe> Jeg føler meg lettere tiltrukket av unge gutter.
22:57:50 <Nabbe> Bare for å klarne opp i ting... unge...
22:57:51 <Nabbe> som i...
22:58:05 <Nabbe> hm.
22:58:12 <Nabbe> ikke sitér meg med den setningen, er dere snille.
by Thinaran November 19, 2004
Get the mug
Get a Nabbe mug for your mother-in-law Larisa.