Top definition
Bapak ezzat yang handal lagi kaya dengan iman dan boleh dijumpai di kluang sahaja
(Silaiman)Bapak ezzat hensem macam anaknya
by Exxat the great April 23, 2018
Get the mug
Get a silaiman mug for your papa Manafort.