Top definition
Tagalog slang for 'crazy'
Boy1: Pucha! si Leo nakainom ng Sheltox!
Boy2: Ay! NaPRANING!
by dx January 12, 2004
Get the mug
Get a praning mug for your barber Zora.
2
Tagalog slang for paranoid or paranoia.
Girl 1: Ngiyaaar!?!@#%$^ baka magkagusto sa akin yung magkagusto sa akin yung maniac na yun.

Girl 2: Pwede ba, wag ka ngang praning!
by 7satellite January 15, 2004
Get the mug
Get a praning mug for your Facebook friend Callisto.