Top definition
Greek for female genital organ , aka pussy.
Tha sou skisw to mouni.
Tha sou glypsw to mouni.
by fragos December 13, 2003
Get the mug
Get a mouni mug for your cat Helena.
4
Triha apo moni travai karavi
oi poutanes oi gynekes oti theloun kanoun otan einai omorfes
by mouni October 24, 2003
Get the mug
Get a mouni mug for your sister Beatrix.
5
where one sticks one's boutsa
yo, your mouni is too loose, let me hit you in the kolo, vromo-poutana
by Moustache November 08, 2003
Get the mug
Get a mouni mug for your mate Georges.