Top definition
1. means "boris" but "taga bukids" mispronounce it.. also known as "b" or "bu"..
2. made famous by Gingging.
taga bukid: ni adto kong mama nya ni ana ko "'ma, asa mag remote sa silong??.. ni-ana syaa "ayaw kay natuhug na's B (or buling).. ni-ana ko "kinsa man nang B, niya ni-ana sya kato kuno'ng buling.. ana ko "ahh".. pag-adto nako's silong wala man gahigda... ka compute man diay!
by ye_bly March 17, 2005
Get the mug
Get a buling mug for your guy Riley.