Top definition
shittin - crappin - (like wen ur in deep shit)
wen that cop cort me i was fuckin brikin maself
by meeeeeeeeeeeee February 23, 2005
Get the mug
Get a briking mug for your Aunt Sarah.