Top definition
LAN-Party, Game-weekend, having fun with friends and your computer
FragValley 10 (door: FormatKing)
Afgelopen weekeinde werd de 10e editie van FragValley, de lan met een "twist", gehouden. De lanparty vond plaats in de Oude Lijnbaan te Vlaardingen, waar plek was voor 144 deelnemers.
FragValley staat bekend als een lanparty, waar gezelligheid hoog in het vaandel staat en er geen Counter-Strike competitie wordt gehouden.
by AutoIndexer May 04, 2006
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug