Top definition
namn på Elita killar från norra delen av Europa. Mycket ovanliga. Störst chans att få syn på ett exemplar är på så kallade Lan-partyn.
by hähä October 05, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug