Top definition
Jag älskar Henke, för han är min pussgurka!
by Lithium June 23, 2004
Get the mug
Get a pussgurka mug for your Uncle José.