3
like fuker!!!ffdjhvkgfhdvlkbn lkuh lkj hkl jh u j hj kl jh uki y o;iu oi j oij oi u i y
yo dogg im from the east coast.. fo shizzel my nizzel!!!!
by Bryan March 27, 2005
Get the mug
Get a fo shizzel my nizzel mug for your mate Trump.