Top definition
because he love electonics
“Why does he go to school” Because he love electonics (drop the bass) doooo di di di do do dow dow doooo di di di do do di dow .
by Electonics June 03, 2014
Get the mug
Get a electonics mug for your cousin José.