Nicolaus,

A royal man. A trustworthy, loving, obedient man. A strong warrior. A astoundingly fantastic lover!
Nicolaus is probably the most powerful, caring, intriguing, sexy man known to have ever stepped on the planet earth.
An example would be..

Joanie: "So .. hows it going with that guy of yours?"

Anna: "Breath taking! you should have one of him, everyone should! He is tottally a Nicolaus"
by KondaKid February 5, 2010
Get the Nicolaus mug.
The most powerfull man on planet earth. Has the most sexy afro of all afros.

Simply said, Nicolaus is a deity.
Look, it’s Nicolaus! Bow in his divine presence!
by Fromoyo July 10, 2019
Get the Nicolaus mug.
A school in the middle of nowhere populated by Mexicans, rednecks, and potheads. The only thing as common as vaping at this school is unexpected pregnancies.
My kid has a nicotine addiction because I sent him to East Nicolaus High.
by Ç—DÖG September 12, 2019
Get the East Nicolaus High mug.
E ̠͊̚n ̺͛̍j̵͜͝o ͍̖̄ỳ̵̳̫ ̴̘̆̊y ̦̌́o̶̳͆͜͝u̴̪͊r̴̰̖̈́́s̵̗̥̈́e ̭͉̉̐ḽ̴̻̆f̵̤̿̈́ ̜̰́͐ŵ̶͚̖̐h ͙͍͒į̵̺̎̌l ͈̄͝e ̨̖͆ ̤̓̒y̵̹̕ͅȍ̴̘u ̟̟̐̾ ̴̢̹͆c ̙̒͊a ̟̗̓̒n ̦̅́. ̤̏ ̵̙̀̔B ̛͇͗ę̶͍͌f̴̢̜̂͝o̵̥̐̍r ̣̉̕e̴̦̜̔̆ ̮̀ỉ̴͈͈͝ṫ̵͖̦̊ ̧̗̅͆a ͇͒͘ͅw̶̺̔ͅa ͇̠͗͝k ̧̪̾͆e ̞͋͝ň̴̗̖͝s̶͙̞͝ ̩́f̴̹̙̀r ̘̀͝o ͕͕͝m ͈̭͊̕ ̯̘͛̀ĭ̶̡t̵̨͈́'̶̣̓͌s ̧̭̉̇ ̱̔̂s̴̳͊l̴̫̭̔ú̴̢m ̨̘̀̀b̵̦̻̚ẹ̴̰́r̶̖̯̃. ̺͇͗̏ ͓̞̔
̴̈́̇ͅ
̵̭̰̈i ͙̓̏t̴͖́ ̛̳̳̎m̶̢͎͝ő̶̤s̴̺̫͒t̴̟̏̕l ̮͛̊ý̶̩͜ ̴̮̏͝c̶̱̟͝ó̶̟̈m ̛̱e ̣̔̀ͅs̶̨͕͂̉ ̵̝͊o̴̢̺͂u ̨͖̅̓t ̦͕̃ ͓̓ä̶̮̹́t ̬̉̈́ ̶̬̐n̴̳̣̉͋ỉ̵̮̫g̶͓̾̒ḧ̵̰́͐t̵̖͎̐.̵̨͆ ̶͙͓̈́m̵̢̺̽͝o ̹̎̏s̵̭̔̕t̵͔͘ĺ̴͜y ̩͊
DANGERNEVER ALWAYSOPEN THIS TRESPASSING LOOK BEFOREDOOR AFTERNICOLAU YOU OPENDARK THIS DOOR DON'T OPENINSIDE THE DEADBODIES. safety comes first. always
by Aidan Dookie November 22, 2021
Get the Nicolau mug.