Top Definition
Variasjon av smart og dårlig manøver. Kan både være når du gjør noe dumdristig, og når du gjør noe lurt. Kan brukes om så mangt. Både smart og direkte galskap.
Person A: "Lure på ke slags "film" du ha sett, høhø"
Person B: "Oj oj oj. Røvermanøver!"
by wikapedia November 23, 2009
4 Words related to Røvermanøver

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×