Methane breath Mint to methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyla lanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalany lphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspa rtylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllys