Top definition
Pozzibly a bit WRONG, o juz lame
"Hahahahah haff u heard diz nutzack chopetz?"
"HAHAHAH TRU, mo dan a bit sheeyat"
by DaTruCatz August 20, 2006
Get the mug
Get a sheeyat mug for your daughter-in-law Yasemin.
2
Yo biatch that hoe is the sheeyat
Me and My hommies is going to the club biatch. It's the sheeyat!
Get the mug
Get a sheeyat mug for your cousin Helena.