Your word here
UD merch!
Buy Now
Pozzibly a bit WRONG, o juz lame
"Hahahahah haff u heard diz nutzack chopetz?"
"HAHAHAH TRU, mo dan a bit sheeyat"
by DaTruCatz August 20, 2006
Get the sheeyat mug.
Yo biatch that hoe is the sheeyat
Me and My hommies is going to the club biatch. It's the sheeyat!
Get the sheeyat mug.