Top definition
a naiga is neither black nor white...a perfect example of a naiga is joe...joe is the biggest naiga in the fuckin world...rad is a medium naiga =p
joe = naiga
by joe March 27, 2004
Get the mug
Get a naiga mug for your mate Sarah.
buy the domain for your diy vlog