Top definition
ths Ioannas kai ths Athinas ta mpalkonia twra einai idia
by dickhead October 21, 2003
Get the mug
Get a mpalkonia mug for your cousin Manley.