Top definition
en: Vietnamese word for "cunt", "pussy"... (taboo)
vi: một từ bậy dùng để nói đến bộ phận sinh dục của phụ nữ
Ăn lồn nó đi! (= Eat her pussy!)
by vietnamese_translator April 21, 2015
Get the mug
Get a lồn mug for your bunkmate Larisa.