Top definition
En Jappe er en person der går i skole, men pjækker. De kører ofte på knallert og helst uden hjelm, de er storrygere. De indtager stoffer, og er dårlige for samfundet.
Han er en jappe
by Drommekage March 01, 2016
Get the mug
Get a jappe mug for your cousin Bob.