Top definition
greek word

1) fist

2) slang for asshole, especially used in Crete
Mi les vlakies, eisai grothos! (Stop pulling my leg, you're an asshole!)
by takis_spitakis January 20, 2008
Get the mug
Get a grothos mug for your friend Yasemin.
2
o malakas sta kritika. exei polles erminies kai mporeite na to xrisimopoite afova stin kathimerini sas omilia ws..."malakas"
"Ti grothos eisai re Maurikaki...!!!!!?? ,,, eee Grothako!"
by Anonymous August 29, 2003
Get the mug
Get a grothos mug for your Uncle Callisto.