Top definition
n. joyce marian gillaco..

halimaw pag umaga at halimaw pa rin pag gabi...paboritong pag kain ang butitki... isang kahindikhindik na nilalang... may masangsang na muka..kampon ng impyerno at sugo ng kadiliman... anak ni satanas at ka sex ni lucifer pag gabi.. may madilim na pagkatao... pag nakita ang nilalang na ito ay ipag bigay alam sa kinauukulan para sa kaligtasan ng mamamayan... mag dasal muna..
rrrrrrrroooooooooaaaaaaarrr!!!! ito ang sabi niya...
by michael robert yu February 08, 2004
Get the mug
Get a gillamo mug for your father Abdul.
2
noun (Joys Mar-yan Gil-ya-ko):Demonyong ang mukha ay parang pandesal na nginuya at ibinato sa pader sabay natapakan pa... kaya bingot. kilala sya sa ngalan ng hindi na birheng ina ni lucifer, anak ng diablo at sex object ni satanas... Ang pagdating nya sa lupa specifically sa Letran ay hudyat ng nalalapit na pagkagunaw ng mundo!! Amen(We believe)
kapag natatakot ka at parang pakiramdam mo may demonyo ka sa tabi mo... naranasan mo na ang patikim ng gillamo kaya magingat ka na sa mga susunod na araw.
by tata Bertong Putik February 09, 2004
Get the mug
Get a gillamo mug for your friend Jovana.
3
n. doo,poo,manure,bowel,shit,demon.cone-shaped face with an ohm in the middle.
adj. shit-face,demonic,conic,hell conditioned state.

gillamic,gillamous
A gillamo eats 666 kilograms of dust early in the morning
by Phardzz February 15, 2004
Get the mug
Get a gillamo mug for your cousin Bob.