Top definition
En person som kan vara sexuellt attraherade av både män och kvinnor.
Jim: Var inte Johan gay? Nu har han ju flickvän.
Julius: Nej han är bisexuell.
Jim: Ohh... Ok, då förstår jag.
by wellhiiguess January 15, 2015
Get the mug
Get a bisexuell mug for your father-in-law Georges.