Wanneer dit te kak warm is vir 'n foto neem.
Person 1: Bra is jy reg vir die foto?
Person 2: Nee dis te fokken warm, cancelled due to unforeseen circumstances!
by MartyMcFlyTillYouDie October 24, 2018
Get the mug
Get a Unforeseen Circumstances mug for your mate Trump.