Top definition
En gjeng med idioter som ikke fikk jobb noen annen plass i denne verden.
Lærerenes vanligste hobby er og håne elevene sine.
by oizann February 06, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug