Top definition
Shontapapa being Shontippy being a zombazuum
Shut up nigger shontapapa
by Shipan November 30, 2004
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush