taking an ecuador day to taking retards to the zoo