lit: into dick

very rude phrase expressing:

1.a huge amount, a lot, many, for both countable and uncountable things, used for satisfaction, joy, unpleasant or disgusting feeling.

2. nowhere, hell
usually with great dissatisfaction
1a) - How was your exam?
- W chuj źle. - Very very bad.

1b) Ma w chuj szmalu. - He has a lot of pelf (money).

2a) Idź w chuj! - Go to hell!

2b) -Where is your money?
-Poszły w chuj. - It went to nowhere (It's lost).
by nikita0x1bc5dbc July 19, 2012
Get the w chuj mug.
używane do określenia dużej ilości czegoś bądź też do opisania dużej siły jakiegoś oddziaływania (np. bólu)
- Idziesz jutro na bibkę?
- Niee, mam w chuj nauki.

- O! Fajny tatuaż, bolało?
- W chuj!
by simonoc October 23, 2013
Get the w chuj mug.