Top definition
anato no okaasan o shimashta(past tense)
by Luvnuts March 03, 2003
Get the mug
Get a shimasu mug for your guy Zora.