Its slang for a hot and sexy girl.
Kya Raapchik maal hain Bawa = Dude, what a hot piece.
by Amit233 June 8, 2006
Get the raapchik mug.
A good-looking hot girl with a fashionable dress.
Kya raapchik maal hai means, what a hottie !
Get the raapchik mug.