Top definition
Trava gamisou re mounodoule.
O Sotirakis einai mounodoulos, dioti oti tou leei h guneka kanei, Sotiraki xoreve kai xopevi o malakas.
In short pussy whiped.
comes from the greek word mouni (pussy) & doulia (work/ slave).
pussy whiped.
gamise ton malaka ton mounodoulo (mounodoulos)
a gamisou re mounodoule.
by Teddy Filipos February 23, 2008
Get the mug
Get a mounodoulos mug for your mother-in-law Nathalie.