Top definition
a really hot gyal...lol..she rele nice and she pretty too...shes rele ditsy
oohh i wanna be mekisha

yo you seen mekisha ..gotdamn!!!!
by chocolateprincess22 December 26, 2009
Get the mug
Get a mekisha mug for your cat Bob.