Top definition
Een vrouwelijk schepsel, maar dan op jonge leeftijd.
"Hey, bloed je al?"
"Nee.."
"Oh, dan ben je nog een meisje."
"Maar... Ik ben een man.."
by Just Some Nut June 09, 2014
Get the mug
Get a meisje mug for your daughter Riley.