Top definition
Isang gwapong nilalang na mula sa planetang Yokek.
Uy, si Joland!

Tae. Gwapo!
by akoito April 02, 2015
Get the mug
Get a joland mug for your Facebook friend José.
buy the domain for your cat vlog