Top definition
When you like to smoke ze hasch you get ze haschkuk
Den där Henri asså moset på grädden, jag har hört att han har en riktig haschkuk asså fyfan.
by Klas kent July 24, 2013
Get the mug
Get a haschkuk mug for your mama Jovana.