Top definition
Att se någon man känner men ignorera honom/henne.
"Haha jag såg Erik från högstadiet, men jag flya honom"
by litoleet January 09, 2015
Get the mug
Get a flya mug for your grandma Sarah.
buy the domain for your foodie vlog