Top definition
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
Een fancy uitspraak die een filosofische klank heeft.
Gert: Omdat het kan!!!
Samson: Dat is filosofancy, Gertje
by Johan Hendrik van Dale December 21, 2014
Get the mug
Get a filosofancy mug for your daughter-in-law Sarah.

Available Domains :D

  • filosofancy.com
  • filosofancy.se
  • filosofancy.men
  • filosofancy.net
  • filosofancy.org