Top definition
-rat like dog
-very scrumptious
-sumtimes bald
-bulgy eyes
-will bring you tacos
U dAMN CHIUHUAHUA GET IN MA BELLY!!

chiuhuahua goes "YO QUERO TACO BELL"
by Jessssssss May 25, 2003
Get the mug
Get a chiuhuahua mug for your dog Jovana.