Top definition
Dalawang bolang sa ilalim ng titi tinutubuan ng buhok.

Two balls under the cock where hairs grow.
Ang bayag ni Jepjep ay may malagong buhok.
by Tarzan December 26, 2003
Get the mug
Get a bayag mug for your cousin Jerry.
2
filipino ( tagalog ) slang for testicles, usually refering to the two balls under the penis.
tagalog : tae ng kalabaw !!! pinakagat ni ate ang "bayag" ko sa langgam, araayy !!!

english : bull shit !!! my sister let my balls (bayag) bitten by ants, ouuuch !!!
by kikong matsing-frankie the mon September 18, 2010
Get the mug
Get a bayag mug for your sister Riley.
3
Dalawang hugis itlog na nakabitin sa ilalim ng titi.

Two egg-shaped part of a male body just hang under the penis.
Napangiwi si Willy nang walang anu-ano ay pinitik ni Ric ang kanyang bayag.
by macmac August 26, 2007
Get the mug
Get a bayag mug for your mama Helena.
5
balls ; has the nerve to screw around with anyone
Man, you think you gotz da bayag to take this seriously?
by pinay June 13, 2004
Get the mug
Get a bayag mug for your brother Trump.