Top definition
6'7'' badass with a midget sidekick named Ian M.
Josh Zoerhof
by josh zoerhof February 11, 2004
Get the mug
Get a Zoerhof mug for your mate G√ľnter.

Available Domains :D

  • zoerhof.men
  • zoerhof.net
  • zoerhof.ninja
  • zoerhof.org
  • zoerhof.se