Top definition
A chinese urban term: A gangsta wannabe, tough guy wannabe, pimp wannabe, bboy wannabe etc.
Chris: I'm on a boat madafuka!
Malmar: R u kiddin me? u r such a wen yu.
by Wannabangsomegirl June 10, 2009
Get the mug
Get a Wen yu mug for your barber Paul.