Top definition
The call of the heroin cult. Draws said cult near. Use cautiously.
Timian: Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Liam: ARGH! Don't make that sound!
by CJ September 05, 2004
Get the mug
Get a Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mug for your coworker Larisa.