Top definition
A fucking sweet ass celebration when you or your buddy totally just raped someone.
Some guy-Yo bitch, ima fuck yo ass up.

You-Shutcho bitch ass up, id slide yo ass so quick youd crap yo pants.

Some guy-awwwww shit.....

You-Fuck yeah! Hoo Ahh!!!!!!
by Jezuz K-rist June 27, 2009
Get the mug
Get a Hoo Ahh mug for your mate Helena.