Top definition
- Har det kommet fremsel i lΓΈpet av natten? (Has it snowed during the night?)
- Jeg mΓ₯ ut og mΓ₯ke fremsel igjen. (I have to go out and shovel snow again.)
- Det er meldt fremselstorm i morgen. (The weather forecast says there'll be a snow storm tomorrow.)
by GeneralMaestro December 20, 2014
Get the mug
Get a Fremsel mug for your Aunt Jovana.

Available Domains :D

  • fremsel.se
  • fremsel.net
  • fremsel.org
  • fremsel.com
  • fremsel.men