Top definition
En umgängeskrets som brukar betraktas som motsatsen till nykterhetsrörelsen IOGT-NTO.
"Varför klagar folk på att fyllona vid RIA-center stör studenterna när Fittnyllena United vandrar korridorerna?"
via giphy
by Fittnyllet September 20, 2016
Get the mug
Get a Fittnyllena United mug for your cousin Callisto.