2 definition by SomaSoma

Top Definition
Soma
Soma
by SomaSoma November 13, 2020

Mug icon
Buy a Soma mug!
Wdym
És ennyit tudtál adam mahadhoz
by SomaSoma November 14, 2020

Mug icon
Buy a Adam mug!